Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Babywoodies, gevestigd te Ingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61929328. Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stellen een goede relatie met onze klanten zeer op prijs. We maken daarom graag duidelijke afspraken die zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Als u bij ons bestelt geeft u aan akkoord te gaan met deze afspraken.

Artikel 1 – Definities

1. De Ondernemer , ofwel Babywoodies: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. De Consument, ofwel de Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Babywoodies

Dorpsstraat 39 4031

MD Ingen

06 – 46 97 62 48

joney@babywoodies.nl

KvK-nummer: 61929328

BTW-identificatienummer: NL141662116B01

Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 09.30 – 17.00 uur

Babywoodies levert uit binnen deze openingstijden

Artikel 3 – Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument met uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden;

2. Van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door de Ondernemer, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven;

3. De Consument aanvaardt deze Algemene Voorwaarden voordat de Overeenkomst tot stand komt en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend;

4. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld;

5. De Ondernemer en de Consument aanvaarden dat de wederzijdse communicatie op een digitale manier mag plaatsvinden via email of website.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet;

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 5 – Prijzen

1. De Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzingen;

2. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst de prijzen van grondstoffen, invoerrechten, lonen, belastingen (zoals een BTW tariefswijziging of andere externe kosten, al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is de Ondernemer gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen;

3. De Ondernemer zal de Consument van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de Consument alsdan gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging;

4. De prijzen voor de aangeboden producten en in de Offerte, Overeenkomst, facturen en deze Algemene Voorwaarden zijn in euro’s en inclusief BTW. De BTW wordt los gespecificeerd op de Offerte, Overeenkomst en facturen en de hoogte van de te berekenen BTW is afhankelijk van de Nederlandse wetgeving;

5. De administratie van de Ondernemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Consument aan de Ondernemer verstrekte opdrachten, gedane betalingen en van de door de Ondernemer verrichte leveringen;

6. Een Offerte is vrijblijvend en 14 dagen geldig;

7. De Ondernemer kan niet aan haar Offerte worden gehouden, indien de Consument in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat;

8. Een samengestelde Offerte van de Ondernemer verplicht haar niet tot het verrichten van een gedeelte van de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

9. De gehanteerde prijzen in een Offerte geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 6 – De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

3. Daarnaast heeft de Consument recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;

4. Wanneer de Consument de Overeenkomst ontbindt binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, en er zijn werkzaamheden door de Ondernemer verricht in de vorm van de opmaak van de kaart, dan worden hiervoor de kosten ter hoogte van €50,- in rekening gebracht;

4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

5. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

6. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, beschikbaar stellen:

• het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;

• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

• de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

• de Ondernemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van producten en diensten van derden.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indiende de Ondernemer dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld;

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

• die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

• die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijnde de geboortekaartjes van Babywoodies

• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

• die snel kunnen bederven of verouderen;

• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

• voor losse kranten en tijdschriften;

• voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

• betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

• betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – Conformiteit, Garantie & klachtenregeling

1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

2. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding;

3. De Consument controleert na levering de aantallen en de kwaliteit van de kaarten. Als de kaarten niet aan de verwachting voldoen dan stelt de Consument de Ondernemer binnen 2 werkdagen hiervan op de hoogte. De Ondernemer doet haar uiterste best om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de Consument de door de Ondernemer geleverde kaarten reeds verzonden heeft, zal de Ondernemer geen klachten meer in behandeling nemen.

4. De Consument accepteert uitdrukkelijk de volgende eigenschappen van het drukwerk, welke geen reden voor afkeuring kunnen zijn:

• dat er verkleuringen van papier en/of inkt in de loop van de tijd kan optreden

• dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan

5. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

6. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 9 – Levering en leveringstermijn

1. De Ondernemer streeft ernaar de kaarten uiterlijk 3 werkdagen na akkoord op de definitieve versie te leveren. De levertijd geldt als indicatie. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend;

2. Overschrijding van enige indicatieve leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de Overeenkomst te ontbinden;

3. Wanner de bestelling is gepost, zijn de voorwaarden van PostNL van toepassing. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor evt. geleden leed bij vertraagde levering;

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de Consument over op het moment van levering;

5. Indien de Consument een levering weigert, kan de Ondernemer de daaruit voortvloeiende kosten bij de Consument in rekening brengen. Daarnaast heeft de Ondernemer in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen;

6. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de Consument bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

8. De Ondernemer sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door de Ondernemer verzonden producten. De Ondernemer adviseert de Consument om beschadigde pakketten niet aan te nemen;

9. Wanneer de bestelling is gepost, zijn de voorwaarden van POSTNL van toepassing. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor evt. geleden leed bij vertraagde levering.

Artikel 10 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden vooraf aan de bezorging van het goed;

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden;

4. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen;

5. Wanneer een Consument slechts de helft van de verschuldigde bedragen wil betalen voorafgaand aan de aflevering, dan is dit toegestaan. De eventuele extra kosten die verbonden zijn aan de achteraf betaalmogelijkheid, zoals bij levering onder rembours, worden bij de Consument in rekening gebracht. De Consument kan ook verzoeken tot een factuur voor de resterende verschuldigde bedragen.

Artikel 11 – Gegevens op de kaart

1. Voordat de definitieve kaart wordt gemaakt, stuurt de Ondernemer altijd een laatste definitieve versie van de kaart naar de Consument;

2. De Consument is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. De Ondernemer is na akkoord van de Consument niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op de kaart;

3. Het is niet mogelijk (geboorte)kaarten zonder naamsvermelding van de Ondernemer te bestellen.

Artikel 12 – Overmacht

1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van de Ondernemer;

2. In geval van overmacht heeft de Ondernemer het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Ondernemer zal de Consument in dat geval altijd informeren;

3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen;

4. Tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst door de Consument is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, zoals het overlijden van een op de kaart genoemde betrokkene;

Artikel 13 – Privacy

1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door de Ondernemer gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de producten;

2. De Ondernemer heeft het recht om alle kaarten te fotograferen en publiceren. Hierbij worden evt. achternamen en adresgegevens van de ouders onherkenbaar gemaakt.

Artikel 14 – Rechten van intellectuele eigendom

1. Niets van de website of de producten van de Ondernemer mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer;

2. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de Ondernemer aan de Consument ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificatie van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, ontwerpen en dessins, berusten bij de Ondernemer, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden;

3. Indien en voor zover de Ondernemer producten vervaardigt op uitdrukkelijke aanwijzingen van de Consument, zoals door de Consument aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de Consument ervoor in dat geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt. De Consument vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de Ondernemer in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Consument een woonplaats in het buitenland heeft;

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden worden kenbaar gemaakt voor de totstandkoming van een overeenkomst, worden zoveel mogelijk direct meegestuurd met een Offerte en/of zijn te downloaden op de website van de Ondernemer;

2. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.